LS-365C + PG-1 Camo

19,800,000 đ

LS-365C + PG-1 Camo
Tổng trọng Lượng: 2,77kg

    

Mã sản phẩm: YB-75LC, YB-75MC, YB-75SD Nhóm sản phẩm: Ranger Series

LS-365C + PG-1 Camo
Tổng trọng Lượng: 2,77kg
. LS-365C: 1,77kg
. PG-1      : 1kg